Spółka Rzeszowska sp. z o.o. non-profit to przedsiębiorstwo społeczne – podmiot działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym celem nie jest maksymalizacja zysku (non-profit), a realizacja celów społecznych. Właścicielem Spółki Rzeszowskiej jest Fundacja Rzeszowska.

Spółka Rzeszowska sp. z o.o. non-profit prowadzi kompleksową działalność gospodarczą w zakresie:

  • produkcji multimediów;
  • produkcji i dystrybucji pamiątek regionalnych.

Misją społeczną Spółki Rzeszowskiej sp. z o.o. non-profit jest wspieranie wszechstronnego rozwoju lokalnego i regionalnego, upowszechnianie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego, rozwijanie tożsamości regionalnej oraz integracja człowieka z regionem.

Dane teleadresowe:

Spółka Rzeszowska sp. z o.o.
tel.: +48 579 964 577
e-mail: spolka(at)rzeszowska.org.pl

www.spolka.rzeszowska.org.pl

Dane do faktur i umów:

Spółka Rzeszowska sp. z o.o.
Rzeszów 35-064 ul. Targowa 10
NIP: 8133818318 KRS: 0000792845
Konto: Nest Bank 29 2530 0008 2051 1058 2894 0001

Spółka Rzeszowska Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Targowej 10 (kod pocztowy: 35-064), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000792845, REGON: 383796172, NIP: 8133818318, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 5 000 PLN.

Historia powstania:

W wyniku przystąpienia Fundacji Rzeszowskiej do projektu unijnego Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) w subregionie I, Fundacja Rzeszowska złożyła wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym (PES) dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki przyznaniu dotacji o wartości ok 150 tys. zł Fundacja Rzeszowska utworzyła Spółkę Rzeszowską sp. z o.o. , która została powołana do życia z dniem 3 lipca 2019 wpisem KRS.

„ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., na podstawie Umowy nr RPPK.08.05.00-18-0002/16-00 z dnia 28.02.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.